在日チェコ商工会議所へようこそ

Welcome to Czech Chamber of Commerce and Industry in Japan (CCCIJ)

News: August 27th, 2017 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce 48, která byla rozeslána dne 2. května 2017, vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Hlasování se uskuteční v pátek 20. října odpoledne (od 14.00 do 22.00) a v sobotu 21. října 2017 dopoledne (od 8.00 do 14.00).

Státní volební komise dne 5. května 2017 určila losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky mimo území ČR. Všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, tak budou volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje.

Kdo může volit

Voličem je občan České republiky, který alespoň 21. 10. 2017 dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem ČR nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR, příp. cestovním průkazem ČR. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od volební komise prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat volební komisi.

Zvláštní seznam voličů

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje zákon zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím těm voličům, kteří velvyslanectví doručí písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (neexistuje žádný formulář, stačí napsat žádost volnou formou a podepsat), doloženou originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v Japonsku. Žádost musí být doručena velvyslanectví do 10. září 2017.  V případě, že bude volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném velvyslanectvím ČR v Tokiu, bude moci uplatnit své volební právo při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti na tomto velvyslanectví.

Předání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů bude umožněno i v sobotu dne 9. září 2017 a v neděli dne 10. září 2017, vždy od 8.00 do 16.00.

V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím, bude tento volič automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Pokud by tento volič potom v budoucnu chtěl volit na území České republiky, např. při volbě prezidenta republiky, která se budou konat v lednu 2018, bude nutné žádat velvyslanectví o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Tento zastupitelský úřad voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

Voličský průkaz

Pro osoby dlouhodobě pobývající v zahraničí, Velvyslanectví ČR v Tokiu rovněž může voliči vydat na základě jeho žádosti voličský průkaz, na který je potom oprávněn hlasovat v jakékoli volební místnosti, kde se konají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tj. i na území ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Požádat o vydání voličského průkazu lze buď osobně do 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky doručeným nejpozději do 13. října 2017. Zažádat o voličský průkaz  e-mailem opatřeným elektronickým podpisem není možné. Velvyslanectví ČR v Tokiu  nemůže voličský průkaz vydat dříve než 5. října 2017.

V případě krátkodobého pobytu v zahraničí je vhodnější volit při volbách do Poslanecké sněmovny v zahraničí na velvyslanectví na voličský průkaz, který voliči vydá obecní úřad, v místě jeho trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán.  Požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, tj. v místě svého trvalého pobytu, lze již nyní, a to osobně do 18. října 2017 do 16.00 hodin, nebo podáním doručeným do 13. října 2017 v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Obecní úřad voličský průkaz vydá nejdříve 5. října 2017, předá jej osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným popisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu velvyslanectví, kde se volič rozhodl hlasovat.

Voličský průkaz vydává jak obecní úřad, tak i zastupitelský úřad, záleží jen na tom, u jakého úřadu je volič zapsán v seznamu voličů. S voličským průkazem lze při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR.

Den voleb

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením volby; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý zvláštní volební okrsek rovněž vybavena zákonem o volbách do Parlamentu, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené. Hlasovací lístky pro Středočeský volební kraj jsou opatřeny otiskem razítka Krajského úřadu Středočeského kraje.

Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.

Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána. K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise nebo které nejsou vytištěné nebo rozmnožené velvyslanectvím, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Seznamy kandidujících politických stran a hnutí ani seznamy kandidátů na poslance zatím nejsou k dispozici.

Pro více informací, sledujte webové stránky zastupitelského úřadu Tokio: 
http://www.mzv.cz/tokyo/cz/viza_a_konzularni_informace/test/index.html