在日チェコ商工会議所へようこそ

Welcome to Czech Chamber of Commerce and Industry in Japan (CCCIJ)

Ústava České obchodní a průmyslové komory v Japonsku

Zde můžete stáhnout dokument ve formátu PDF >>>


Část 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Název a oficiální jazyky
1.1 Název
Tato organizace nese název „Czech Chamber of Commerce and Industry in Japan“ (CCCIJ), dále jen „Komora“. Název v japonštině zní 在日チェコ共和国商工会議所 (Zainichi Cheko Shoko Kaigisho) a v češtině pak Česká obchodní a průmyslová komora v Japonsku.
1.2 Jazykem používaným Komorou pro své schůze, zprávy, oznámení a další komunikaci je angličtina, japonština a čeština.

Článek 2 Sídlo
Sídlo Komory je v Japonsku.

Článek 3 Oblast působnosti

Působnost Komory je v Japonsku a dalších zemích.

Článek 4 Označení a razítka
Komora bude používat razítka s názvem Komory v japonštině 在日チェコ共和国商工会議所 (Zainichi Cheko Shoko Kaigisho), angličtině a češtině.
Článek 5 Principy
K principům patří zásady uvedené v této Ústavě a v různých předpisech vydaných Komorou.

Část 2 Cíl a činnosti

Článek 6 Cíl
Cílem Komory je přispět k rozvoji ekonomických vztahů mezi Japonskem a Českou republikou.

Článek 7 Činnosti
Komora se bude pro dosažení výše uvedeného cíle zabývat těmito činnostmi.
(1) Podporovat ekonomickou výměnu mezi Japonskem a Českou republikou.
(2) Shromažďovat a analyzovat materiály k výše uvedenému cíli, analyzovat japonskou ekonomiku, ekonomické trendy a dynamiku, shromažďovat, upravovat a zveřejňovat materiály považované za významné pro ekonomický rozvoj obou zemí.
(3) Realizovat vzdělávací činnosti podporující cíl uvedený v bodě (1) výše.
(4) Realizovat politické činnosti zahrnující vlády a ekonomické organizace Japonska a České republiky za účelem dosažení cíle uvedeného v bodě (1) výše.
(5) Podporovat vzájemnou výměnu informací s ostatními obchodními komorami v Japonsku, týkajících se ekonomických podmínek a tržního prostředí.
(6) Poskytovat japonským ekonomickým organizacím a společnostem informace ohledně obchodu s Českou republikou.
(7) Podporovat kulturní výměny mezi Japonskem a Českou republikou.
(8) Sponzorovat akce podporující cíle uvedené v bodech (1) a (7) výše.
(9) Provádět další činnosti, které jsou nezbytné pro dosažení cíle uvedeného v této Ústavě.

Část 3 Členové a jejich práva a povinnosti

Článek 8 Způsobilost
8.1 Klasifikace členství
Komora bude své členy klasifikovat následujícím způsobem:
(1) Řádní členové
(2) Podpůrní členové
(3) Čestní členové

8.2 Způsobilost ke členství
K řádnému členství jsou způsobilé všechny podniky, instituce, ekonomické organizace, sdružení a fyzické osoby, které se věnují  konomické činnosti a souhlasí s cílem Komory.

8.3 Čestní členové
Čestné členství je omezeno na fyzické osoby, které jsou jmenovány na základě rozhodnutí představenstva.

8.4 Nerezidenti
Osoby, které nemají bydliště v Japonsku, mohou mít stále nárok na řádné, podpůrné a čestné členství.

8.5 Vícero členství
Je možné získat více než jedno členství.

Článek 9 Zamítnutí členství
Následující subjekty jsou považovány za nezpůsobilé pro členství.
(1) Fyzické osoby, kterým je ze zákona zakázáno provozovat ekonomické činnosti dle zákonů Japonska nebo České republiky.
(2) Obchodní společnosti, na jejichž veřejnou obchodní činnost je uvaleno omezení nebo na jejichž obchodní činnost nebylo omezení zrušeno, jak stanovují příslušné japonské nebo české zákony.
(3) Fyzické osoby, které byly shledány vinnými z trestného činu s odnětím svobody nebo jež si odpykávají trest ve vězení, jak je v souladu s příslušnými japonskými nebo českými zákony.

Článek 10 Registrace
Strany, jež si přejí stát se členy, musí předložit žádost o registraci, a to ve formátu předepsaném představenstvem. Představenstvo určí, zda je strana pro registraci způsobilá na základě její vhodnosti a přizpůsobivosti pro cíl Komory.

Článek 11 Členové z řad obchodních společností
Členové z řad obchodních společností určí při registraci jednu fyzickou osobu, jež bude sloužit jako její zástupce ve vztahu ke Komoře. Tento zástupce může být libovolně vyměněn. Komoře však musí být k této výměně předem předloženo písemné oznámení.

Článek 12 Práva členů
1. Řádní členové mají následující práva.
    (1) Mohou být zvoleni jako vedoucí pracovníci Komory a mají právo v takové volbě hlasovat.
    (2) Hlasovací práva k rozhodování o důležitých záležitostech týkajících se Komory.
    (3) Právo předkládat vedoucím pracovníkům návrhy činností Komory.
    (4) Právo využívat služeb poskytovaných Komorou.
    (5) Právo podílet se na činnosti Komory různými způsoby.
    (6) Právo na získávání různých informací týkajících se činnosti Komory.
2. Podpůrní a čestní členové mají stejná práva jako řádní členové, vyjma bodů (1) a (2) výše.

Článek 13 Povinnosti členů
Členové mají následující povinnosti.
(1) Dodržovat Ústavu Komory a další pravidla.
(2) Pravidelně aktualizovat své údaje v registru členů a poskytovat informace, které bude Komora požadovat.
(3) Aktivně se podílet na realizaci cíle stanoveného v Ústavě Komory a na činnosti Komory.
(4) Pravidelně platit členské poplatky stanovené v článku 21, části 2 a další různé poplatky stanovené na valné hromadě členů.
(5) Zachovávat čest Komory.

Článek 14 Pozastavení práv řádného člena
1. Práva řádných členů lze pozastavit z následujících důvodů.
    (1) Představenstvu je předloženo písemné prohlášení o ustoupení od členství.
    (2) Členská práva jsou zrušena zvláštním usnesením představenstva z důvodu závažného zanedbání povinností stanovených v článku 13.
    (3) Zrušení členství v Komoře ze strany představenstva z důvodu neplnění některých povinností stanovených v této Ústavě.
    (4) Neschopnost podnikat samostatně právní kroky, úpadek, zrušení či jiná ztráta právního postavení.
    (5) Úmrtí.
2. Při pozastavení způsobilosti zastávat funkci člena Komory dle tohoto článku však členové nejsou osvobozeni od nevyrovnaných závazků, zejména od úhrady registrace a členských poplatků.

Článek 15 Pozastavení práv podpůrného člena
1. Práva podpůrných členů lze pozastavit z následujících důvodů.
    (1) Představenstvu je předloženo písemné prohlášení o ustoupení od členství.
    (2) Zrušení členství v Komoře na základě běžného usnesení představenstva z důvodu odmítnutí uhradit členské příspěvky stanovené v článku 21, části 2 a různé poplatky stanovené valnou hromadou členů.
    (3) Zrušení členství v Komoře ze strany představenstva z důvodu neplnění některých povinností stanovených v této Ústavě.
    (4) Zrušení členství ze strany představenstva z důvodu úpadku nebo zrušení člena.
    (5) Úmrtí.
2. Při pozastavení způsobilosti zastávat funkci člena Komory dle tohoto článku však členové nejsou osvobozeni od nevyrovnaných závazků, zejména od úhrady registrace a členských poplatků.

Článek 16 Pozastavení práv čestného člena
1. Práva čestných členů lze pozastavit z následujících důvodů.
    (1) Představenstvu je předloženo písemné prohlášení o ustoupení od členství.
    (2) Zrušení členství v Komoře ze strany představenstva z důvodu poškození cti Komory.
    (3) Úmrtí.

Článek 17 Vyloučení
1. Členové mohou být vyloučeni z následujících důvodů.
    (1) Nevyhovění požadavkům na způsobilost ke členství.
    (2) Činnost nebo kroky člena jsou v jasném rozporu s cílem a důstojností Komory, bez ohledu na to, zda jsou taková činnost nebo kroky nové nebo již existující.
    (3) Jsou pozastavena práva na členství dle bodu (bodů) uvedených v článku 14.
2. O vyloučení člena rozhoduje představenstvo po svém předchozím vyhodnocení, na základě zvláštního usnesení a ve třicetidenní lhůtě pro odklad/oznámení.
3. Vyloučení vstoupí v účinnost v den, kdy člen přestal vyhovovat požadavkům na způsobilost ke členství dle bodu (1) výše a v případě bodů (2) a (3) pak v den, kdy je členovi předloženo písemné oznámení o vyloučení na základě vyhodnocení relevantních skutečností ze strany představenstva.
4. Vyloučení členové mohou znovu požádat o členství, jakmile je vyřešena příčina jejich vyloučení.

Článek 18 Převod způsobilosti ke členství
Způsobilost ke členství nelze převést na nikoho jiného.

Článek 19 Opuštění Komory
Členové mohou Komoru opustit tak, že předsedovi k takovému kroku předloží písemné oznámení minimálně jeden měsíc před valnou hromadou členů.

Článek 20 Změna stavu členství
Členové mohou předkládat písemné žádosti o změnu svého typu členství k rukám předsedovi. Změna typu členství musí být odsouhlasena představenstvem.

Článek 21 Členské poplatky
1. Roční poplatky pro řádné členy bude každý fiskální rok stanovovat představenstvo. Roční členské poplatky nemusí hradit čestní členové.
2. Výše členských poplatků pro řádné a podpůrné členy je uvedena níže. Tyto poplatky budou zaplaceny po přijetí faktury od Komory. Členové, kteří své poplatky nezaplatí, ztratí své hlasovací právo na valné hromadě členů (článek 34):
     Jednotlivci, fyzické osoby: 10.000 JPY (včetně studentů)
     Obchodní společnosti: 100.000 JPY
     Poplatky pro členy z řad obchodních společností se sídlem mimo Japonsko (umístění hlavní kanceláře, základna pro obchodní aktivity mimo Japonsko) jsou uvedeny níže:
     20.000 CZK nebo 800 EUR
3. Poplatky budou vybírány, spravovány a používány účetním oddělením pod vedením pokladníka. Účetní oddělení bude dále vést a zabezpečovat účetní knihy a další související dokumenty a jednou za rok vyhotoví zápisy z valné hromady členů a ze zvláštních schůzí členů svolaných v souladu se stanovami Komory.
4. Jakýkoliv člen může přispět nad rámec stanovených členských příspěvků.

Část 4 Vedoucí pracovníci

Článek 22 Typy a počty vedoucích pracovníků
1. Komora má následující vedoucí pracovníky. Vedoucími pracovníky jsou v tomto dokumentu označováni ředitelé a auditoři.
    (1) Lichý počet ředitelů, mezi 3 a 15 osob.
    (2) Auditoři, 3 osoby.
2. Jeden ředitel bude předsedou Komory, jeden zástupce předsedy, jeden generální ředitel a jeden pokladník.
3. V případě zvolení tří auditorů bude jeden z nich působit jako předseda revizní komise.

Článek 23 Volby
1. Vedoucí pracovníci budou voleni na valné hromadě členů (článek 32).
2. Předseda, zástupce předsedy, generální ředitel a pokladník budou voleni na valné hromadě členů.
3. Předseda revizní komise bude volen na základě vzájemného hlasování.
4. Jako vedoucí pracovník může působit maximálně jeden příbuzný vedoucího pracovníka (manžel/manželka, příbuzný/příbuzná v rámci třetího stupně příbuzenství). Maximálně jedna třetina všech vedoucích pracovníků může být příbuzná s ostatními vedoucími pracovníky (manžel/manželka, příbuzný/příbuzná v rámci třetího stupně příbuzenství).
5. Osoby, na něž se vztahuje některý z bodů uvedených v článku 20 japonského zákona o obchodních a průmyslových komorách, se nemohou stát vedoucími pracovníky Komory.
6. Auditoři také nemohou působit jako ředitelé nebo pracovníci Komory.
7. Vedoucí pracovníci musí být řádnými členy Komory.

Článek 24 Povinnosti vedoucích pracovníků
1. Předseda je zákonným zástupcem Komory, dohlíží a reguluje činnost na základě usnesení představenstva, jmenuje a odvolává vedoucí pracovních skupin Komory a působí jako člen takových skupin. Předseda má pravomoc podepisovat dokumenty týkající se finančních činností Komory, buď samostatně, nebo s pokladníkem, v souladu s rozhodnutími představenstva.
2. Zástupce předsedy plní povinnosti a vykonává oprávnění předsedy v případě, že předseda není k dispozici nebo není schopen plnit své povinnosti. Zástupce předsedy také plní povinnosti delegované valnou hromadou členů a povinnosti svěřené předsedou.
3. Generální ředitel koordinuje řídící činnosti v souladu s pokyny představenstva a řídí Komoru v souladu s řídícími plány stanovenými představenstvem. Generální ředitel má pravomoc podepisovat dokumenty vztahující se k řízení Komory, buď samostatně, nebo spolu s předsedou, v souladu s rozhodnutími představenstva.
4. Pokladník má na starosti zabezpečení a správu veškerého majetku Komory, koordinuje příslušné řídící a finanční aktivity v souladu s pokyny představenstva a podává zprávy o ročním rozpočtu a vyhotovuje další pravidelné zprávy takovým způsobem a v takovou dobu, jak stanoví představenstvo. Pokladník má pravomoc podepisovat dokumenty vztahující se ke správě majetku Komory, buď samostatně, nebo spolu s předsedou, v souladu s rozhodnutími představenstva.
5. Ředitelé tvoří představenstvo a realizují činnosti Komory v souladu s touto Ústavou a rozhodnutími učiněnými valnou hromadou členů a představenstvem.
6. Auditoři plní následující povinnosti.
    (1) Kontrolují podmínky aktivit prováděných řediteli.
    (2) Kontrolují podmínky majetku Komory.
    (3) V případě, že auditoři během plnění výše uvedených dvou povinností odhalí vážné záležitosti související s operacemi nebo majetkem Komory, které jsou neodpovídající, nezákonné nebo v rozporu s touto Ústavou, nahlásí tyto záležitosti valné hromadě členů nebo příslušným orgánům.
    (4) V případě nutnosti pak auditoři svolají valnou hromadu členů, aby takové hlášení sepsali.
    (5) Auditoři sdělí ředitelům svá stanoviska k podmínkám aktivit prováděných řediteli a podmínkám majetku Komory.

Článek 25 Funkční období vedoucích pracovníků
1. Funkční období vedoucích pracovníků jsou dva roky. Jsou však možná opětovná jmenování.
2. Funkční období nastupujících a/nebo dalších vedoucích pracovníků je stejné jako u jejich předchůdců či pracovníků, kteří již svoji funkci zastávají.
3. Vedoucí pracovníci budou i po své rezignaci či dokončení svého funkčního období nadále plnit své povinnosti, dokud se funkce neujmou jejich následovníci.

Článek 26 Obsazování volných pozic
V případě, že počet ředitelů klesne pod minimální požadavek, bude (budou) volná pozice (volné pozice) bez prodlení obsazena (obsazeny). Podobně pak platí, že v případě, kdy je auditorů méně než tři, bude (budou) volná pozice (volné pozice) bez prodlení obsazena (obsazeny).

Článek 27 Odvolání
1. Vedoucí pracovníci mohou být odvoláni na základě usnesení valné hromady členů v případě některé z níže uvedené skutečnosti.
    (1) Vedoucí pracovník se stane neschopným plnit své povinnosti z fyzických nebo mentálních důvodů.
    (2) Porušení povinnosti nebo jiné chování, které není pro vedoucího pracovníka patřičné.
2. V případě, že má být vedoucí pracovník odvolán dle výše uvedeného bodu, je tomuto před přijetím usnesení nabídnuta příležitost svoje kroky obhájit.

Článek 28 Odměna
1. Vedoucí pracovníci mohou být za svoji práci odměňováni.
2. Komora hradí výdaje související s plněním povinností vedoucích pracovníků.
3. O záležitostech týkajících se dvou výše uvedených bodů rozhodne představenstvo samostatně.

Článek 29 Čestný předseda
1. Český velvyslanec v Japonsku bude jmenován čestným předsedou Komory. Tuto funkci bude zastávat po dobu svého funkčního období velvyslance v Japonsku.
2. Čestný předseda je osvobozen od platby členských příspěvků.
3. Český velvyslanec v Japonsku nebude od Komory pobírat za funkci čestného předsedy žádnou odměnu, což platí i pro plnění různých povinností v souvislosti s různými aktivitami Komory z titulu čestného předsedy.
4. Čestný předseda má stejná práva jako řádní členové, jak jsou tato stanovena v článku 12, části 1, bodech (3), (5) a (6).

Článek 30 Poradci
1. Komora může jmenovat až 7 poradců.
2. Poradci budou poskytovat svá stanoviska k dotazům o řízení Komory, vznesené předsedou.
3. Funkční období poradců jsou dva roky. Jsou však možná opětovná jmenování.

Část 5 Schůze

Článek 31 Orgány
Komora pořádá následující schůze.
1. Valnou hromadu členů
2. Schůzi představenstva

Článek 32 Svolávání valné hromady členů
Jsou organizovány běžné a zvláštní valné hromady členů. Pravidelné valné hromady jsou svolávány předsedou představenstva každý rok do 31. března. Zvláštní valné hromady lze svolat kdykoliv, kdy to předseda představenstva považuje za nezbytné nebo je předseda představenstva může svolat, pokud více než jedna třetina řádných členů předloží písemnou žádost o konání takové valné hromady.

Článek 33 Oznámení o svolání valné hromady členů
Řádní členové budou písemně (poštou, faxem nebo e-mailem) informováni o svolání valné hromady členů minimálně 30 dnů před datem jejího konání. Toto oznámení bude obsahovat místo a datum konání a příslušná diskusní témata.

Článek 34 Hlasovací práva na valné hromadě členů
Právo hlasovat na valných hromadách členů je udělováno přítomným řádným členům, kteří uhradili poplatky stanovené v článku 21, části 2 nebo zástupcům, kterým byla udělena písemná plná moc k hlasování jménem členů. Tito zástupci musí být sami řádnými členy Komory a mohou zastupovat maximálně tři řádné členy. Toto omezení se však nepoužije, když jako zástupce působí předseda.

Článek 35 Usnášeníschopnost valné hromady členů
Valná hromada členů je usnášeníschopná, pokud jsou přítomny nebo zastoupeny minimálně dvě třetiny řádných členů. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasuje většina přítomných nebo zastoupených členů.

Článek 36 Usnesení
Usnesení valné hromady členů lze přijímat pouze k takovým diskuzním tématům, jež jsou uvedena v oznámení o konání valné hromady členů.

Článek 37 Předseda
Předseda bude působit i jako předsedající valné hromady členů. Není-li předseda k dispozici, zastane tuto funkci zástupce předsedy nebo ředitel jmenovaný představenstvem.

Článek 38 Oprávnění valné hromady členů
Valná hromada členů má následující oprávnění.
    (1) Schvalování účetních závěrek, zúčtování a výročních zpráv vyhotovených představenstvem.
    (2) Stanovování akčních a ročních plánů pro Komoru.
    (3) Volba členů představenstva, předsedy, zástupce předsedy, generálního ředitele, pokladníka, hlavního auditora a auditorů.
    (4) Stanovování revizí této Ústavy.
    (5) Řešení záležitostí, které nejsou uvedeny v diskuzních tématech.
    (6) Přijímání usnesení o rozpuštění Komory.

Článek 39 Vyhotovování zpráv a účetních závěrek
Předseda vyhotovuje obchodní zprávy, prohlášení o vyrovnání účtů, roční rozpočty, soupisy majetku a zprávy předkládané revizní komisi a tyto dokumenty poskytuje řádným členům, kteří si přejí do nich nahlédnout, a to minimálně jeden týden před konáním valné hromady členů.

Článek 40 Žádost o nahlédnutí do účetní závěrky
Kromě valné hromady členů může kterýkoliv člen předložit předsedovi žádost o nahlédnutí do daňových a účetních dokumentů, pokud pro to existuje shoda u jedné desetiny podpůrných členů. Předseda takovou žádost neodmítne, pokud k nahlédnutí existuje řádný důvod.

Článek 41 Zvláštní schůze členů
Zvláštní schůzi členů může svolat předseda, představenstvo nebo řádní členové (pokud takovou žádost učiní minimálně 30 % ze všech řádných členů).

Článek 42 Předseda představenstva
Předseda bude působit jako předseda představenstva. Není-li předseda k dispozici, zastane tuto funkci zástupce předsedy nebo ředitel jmenovaný představenstvem.

Článek 43 Usnesení představenstva
Schůze představenstva se uskuteční kdykoliv to některý z členů bude považovat za nezbytné. Přítomnost minimálně poloviny členů představenstva bude představovat kvorum. Obecná usnesení budou přijímána většinou přítomných členů. Zvláštní usnesení pak budou přijímána dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

Článek 44 Povinnosti představenstva

Představenstvo je odpovědné za řídící a regulační aktivity Komory, vyhotovování účetních závěrek, vyrovnávání účtů a roční zprávy a za všechny ostatní povinnosti vedle povinností spadajících do oprávnění valné hromady členů nebo této Ústavy nebo povinností delegovaných ostatním orgánům ze strany valné hromady členů nebo představenstva.

Článek 45 Práva auditorů účastnit se schůzí představenstva
Delegovaný člen revizní komise má právo účastnit se schůzí vedoucích pracovníků Komise a schůzí představenstva.

Článek 46 Poradní výbory
Komora může zřizovat poradní výbory. Tyto výbory se budou skládat z členů, kteří jsou známí a respektovaní za svoje zkušenosti s česko-japonskými vztahy a jež jsou schopni přispět k realizaci cíle Komory. Členové poradních výborů jsou vybíráni dle uvážení představenstva.

Článek 47 Odborné komise

Komora může ke každé oblasti činnosti zřizovat odborné komise. Jejími členy se mohou stát řádní a podpůrní členové. Zřizování odborných komisí a vybírání členů bude určováno představenstvem.  

Část 6 Řídící kancelář

Článek 48 Řídící kancelář
1. Řídící kancelář bude zřízena v hlavní kanceláři Komory. Jejím účelem je řešení administrativních povinností.
2. Provozního manažera, který bude podávat zprávy generálnímu řediteli nebo pokladníkovi, bude jmenovat a odvolávat představenstvo.
3. K plnění povinností řídící kanceláře lze zaměstnat vhodné pracovníky.
4. Provozní manažer se bude účastnit schůzí představenstva.

Článek 49 Povinnosti provozního manažera
Provozního manažera vybere představenstvo. Provozní manažer bude řešit administrativní povinnosti a spolupracovat při tom s předsedou, generálním ředitelem a pokladníkem. Dále se bude účastnit valných hromad členů a schůzí představenstva, aby tato jednání usnadňoval, dohlížet nad pracovníky Komory, koordinovat výběr ročních poplatků a vyhotovovat zápis z valných hromad členů a schůzí představenstva. Provozní manažer také ponese odpovědnost za další povinnosti, které mu určí představenstvo, předseda, generální ředitel nebo pokladník.  

Část 7 Příjem

Článek 50 Finanční zdroje
Finanční zdroje Komory jsou následující:
    (1) Poplatky vybírané od členů.
    (2) Poplatky za osvědčení vydaná Komorou.
    (3) Dotace od vlády a podobné financování.
    (4) Příjmy z činností, akcí Komory.
    (5) Příspěvky, dary, apod.

Část 8 Doplňující články

Článek 51 Po uplynutí funkčního období
Vedoucí pracovníci budou plnit své povinnosti i po skončení svého funkčního období, a to až do zahájení činnosti nové organizace vedoucích pracovníků.

Článek 52 Pozvánky na schůze
Komise bude k účasti na valné hromady členů a na schůzích představenstva zvát ředitele a obchodní radu Velvyslanectví České republiky v Japonsku.

Článek 53 Změna Ústavy
Ústavu Komory lze měnit usneseními řádných členů v souladu s pravidly pro usnášení o významných záležitostech, jak je uvedeno v článku 35 výše (Usnášeníschopnost valné hromady členů) a 38 výše (Oprávnění valné hromady členů). Všichni členové budou při jakékoliv změně Ústavy písemně informováni.

Článek 54 Řízení potřebných dokumentů
1. Komora bude ve své hlavní kanceláři uchovávat potřebné dokumenty, jako např. tuto Ústavu, místní nařízení, zápisy z valných hromad členů a schůzí představenstva, stanoviska revizní komise, knihu členů se jmény zástupců členů, obchodní zprávy, výkazy příjmů a výdajů, účetní knihy a další požadované dokumenty.
2. V souladu s místními nařízeními a stávajícími zákony bude mít Komora zřízen fond pro členské příspěvky za účelem udržování a zabezpečování účetních knih a registračních dokladů.

Článek 55 Obchodní zprávy
Obchodní zprávy Komory budou zveřejňovány v hlavní kanceláři a odevzdány všem členům.

Článek 56 Řízení smluv a bankovních účtů
Smlouvy a bankovní účty budou řízeny následujícím způsobem.
    (1) Řízení finančních zdrojů: Všechny finanční zdroje budou převáděny na účty vedené jménem Komory, zřízené u japonské banky v Tokiu, jež je přímým účastníkem zúčtovacího systému Bank of Japan.
    (2) Šeky: K šekům, platebním pokynům, nárokovým dokladům, osvědčením o bezdlužnosti a dalším osvědčením o platbě jsou zapotřebí podpisy dvou ředitelů. V některých případech musí být jedním z podpisů podpis předsedy, přičemž předseda může tímto právem pověřit někoho jiného.
    (3) Smlouvy: Smlouvy nebudou uzavírány bez schválení představenstva. Smlouvy musí být podepsány dvěma řediteli, přičemž jedním z nich musí být předseda.

Článek 57 Rozpuštění
1. Komora bude rozpuštěna v následujících případech.
    (1) Dobrovolné rozpuštění, o němž rozhodne dvoutřetinová většina hlasů řádných členů na valné hromadě členů.
    (2) Povinné rozpuštění v důsledku pozastavení aktivit Komory a jejích orgánů nebo nemožnost provádění těchto aktivit po dobu déle než jeden rok.
    (3) Úpadek.
    (4) Zrušení souhlasu se zřízením.
2. V případě rozpuštění bude se zbývajícím majetkem v držení Komory naloženo v souladu s rozhodnutími představenstva. Pokud rozhodnutí není možné dosáhnout, bude česká diplomatická mise v Japonsku požádána, aby s majetkem naložila způsobem, který poslouží cíli Komory.

Článek 58 Určení likvidátora
Komora v případě nutnosti svolá zvláštní schůzi členů, na níž bude určen likvidátor pro likvidaci majetku.

Článek 59 Postup likvidace
1. Při rozpouštění Komory bude vlastnictví majetku určeno následujícím způsobem. Likvidátor stanoví způsob likvidace majetku do šesti měsíců od převzetí své funkce. Způsob bude prezentován na valné hromadě řádných členů za účelem schválení.
2. Valná hromada řádných členů může schválením plánu přiřazení zbývajícího majetku pověřit představenstvo.

Článek 60 Zvláštní poplatky
V případě, že bude nutné vybírat zvláštní poplatky, aby se tak uhradily dluhy Komory, lze poplatky na úhradu absolutní požadované částky vybírat na základě souhlasu ze zvláštní schůze členů.

Článek 61 Fiskální rok
Fiskální rok Komory je každý rok od 1. ledna do 31. prosince.

(Ver. 8; revize provedena dne 16. června 2014)